Zatvoriť meni

Garancije Garantni list

 

Garantni list

Proizvođač vozila Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg, garantuje da je isporučeno vozilo ispravno.

Garancijski list

Pojam garancije vozila (predmeta kupovine uopšte) definisan je i utvrđen Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Garancija podrazumijeva obavezu davaoca garancije (proizvođača) da bez naknade otkloni sve nedostatke/neispravnosti koje su nastale na vozilu za vrijeme trajanja garancije, a koje se mogu smatrati greškom proizvođača. Garancija obuhvata popravku ili otklanjanje utvrđenih nedostataka/neispravnosti, ili zamjenu neispravnih dijelova/sklopova prema procjeni Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera. Za dijelove ili sklopove za koje se procijeni da se mogu popraviti, isključuje se obaveza njihove zamjene. Eventualni nedostatak/neispravnost koji bi se mogao pojaviti na vozilu za vrijeme trajanja garancije biće otklonjen po dole navedenim uslovima:

I.    Vremensko trajanje i obim garancije

Ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru Importera, vremensko trajanje garancije za Volkswagen nova vozila definisano je prema slijedećem:

* dvije (2) godine fabričke garancije za sve nedostatke u proizvodnji, računajući od datuma isporuke vozila krajnjem kupcu, bez ograničenja broja pređenih kilometara vozila i to za:

-    Volkswagen nova vozila;

-    Volkswagen Originalne dijelove, Originalne osvježene/obnovljene dijelove i "Economy" dijelove;

-    Volkswagen Originalnu dodatnu opremu.

* tri (3) godine garancije na nedostatke u laku na karoseriji, bez ograničenja broja pređenih kilometara vozila,

* šest (6) ili osam (8) ili 12 (dvanaest) godina garancije na prohrđavanje karoserije (zavisno od modela vozila), bez ograničenja broja pređenih kilometara vozila. Prohrđavanjem se smatra perforacija u karoseriji koja je sa unutrašnje probila na vanjsku stranu iste.

Pored fabričke dvogodišnje garancije, za sva novoprodana Volkswagen vozila kupljena u ovlaštenoj Volkswagen mreži u Bosni i Hercegovini nakon 01.01.2011. godine, Proizvođač /Importer obezbjeđuje Produženu Garanciju od dodatne 2 (dvije) godine. Produžena Garancija automatski se aktivira prvog dana nakon isteka fabričke dvogodišnje garancije. Uvođenjem Produžene Garancije ukupno trajanje garancije na novo Volkswagen vozilo iznosi četiri (4) godine računajući od datuma isporuke vozila krajnjem kupcu ili pređenih 120.000 km vozila, ovisno o tome šta se prije desi. Tokom perioda trajanja Produžene Garancije kupci imaju isti nivo usluga kojeg su imali tokom trajanja perioda fabričke dvogodišnje garancije i to za sve štete/nedostatke koji se smatraju opravdanim u smislu garancije.

II.    Obaveze kupca s obzirom na garanciju

Da bi ostvario pravo na garanciju, kupac  je obavezan da:

-    se pridržava dobijenog Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog  plana (servisna knjižica);

-    sve popravke, kao i redovno održavanje vozila izvodi isključivo kod Volkswagen ovlaštenih servisnih partnera, uz ovjeru Servisnog plana;

-    sve servisne radove izvodi po dinamici navedenoj u Servisnom planu i da se pri tome koriste isključivo Volkswagen Originalni dijelovi i odobrena sredstva od strane proizvođača u skladu sa procedurama i smjernicama koje isti propisuje;

-    se javi najbližem Volkswagen ovlaštenom servisnom partneru ukoliko Volkswagen vozilo nije funkcionalno zbog greške/nedostatka u materijalu;

-    neposredno po otkrivanju nedostatka/kvara koji je u smislu garancija, blagovremeno obavijesti Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera o potrebi otklanjanja istog;

-    naknadna opremanja vozila dodatnim sistemima za zaštitu vozila od krađe obavi kod Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera;

-    sva naknadna opremanja vozila elektronskim i/ili mehaničkim sistemima, a koje je prethodno odobrio proizvođač/importer, obavi u Volkswagen ovlaštenim servisima.

III.    Isključenja iz garancije

Garancija ne pokriva nedostatak koji je nastupio kao posljedica:

-    djelovanja više sile (poplava, grom, zemljotres i sl.) ili oštećenja uzrokovanog vanjskim (eksternim) mehaničkim i/ili hemijskim uticajima izvan vozila (npr. djelovanje životinja, životinjske ili biljne materije kao što je izmet ili smola, udarci kamenčića, industrijski i izduvni gasovi u zraku i sl.);

-    namjerno izazvanog nedostatka/kvara na vozilu npr. vandalizam;

-    specifičnih uslova eksploatacije i rukovanja vozilom (sudar, loši putevi, nepravilna upotreba vozila, puknuće gume i sl.);

-    prirodnog habanja i trošenja komponenti vozila (gume, kočine obloge, kočioni diskovi, svjećice, amortizeri, filteri, metlice brisača, podešavanje vrata, haube i geometrije trapa, i sl.);

-    ugradnje dijelova u vozilo koje nije odobrio proizvođač, odnosno importer;

-    ugradnje/promjene na vozilu koja nije obavljena u skladu sa uputstvima proizvođača/importera;

-    otklanjanja oštećenja ili kvara od strane neovlaštenog servisa;

-    korištenja vozila suprotno namjeni istog (upotreba  za sportske svrhe ili za bilo koje druge vrste takmičenja, npr. moto-sportu, i sl.);

-    opterećenja vozila iznad ograničenja određenih Uputstvom za njegovu upotrebu;

-    upotrebe goriva, maziva, motornog i drugog ulja, rashladne tečnosti, sredstava za čišćenje i poliranje, koja ne zadovoljavaju propisani kvalitet od strane proizvođača ili se ne koriste shodno njihovoj namjeni i uputstvu za upotrebu;

-    nepoštivanja Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana definisanog od strane proizvođača;

-    propusta kupca da odmah prijavi kvar na vozilu ili protivljenja kupca da se odmah izvrši popravka vozila;

-    ostalih slučajeva koji nisu gore navedeni, ali s istim stoje u uzročnoj vezi.

IV.    Ostvarivanje prava na garanciju

Za ostvarivanje prava na garanciju važe slijedeći uslovi:

-    kupac može ostvariti pravo na garanciju kod bilo kojeg Volkswagen ovlaštenog trgovca, odnosno servisnog partnera, kako na teritoriji Bosne i Hercegovine, tako i u inostranstvu;

-    radi ostvarenja prava iz garancije, vlasnik garancije obavezan je prije započinjanja otklanjanja nedostatka/kvara da omogući utvrđivanje nedostatka/kvara u Volkswagen ovlaštenom servisu;

-    nepridržavanje obaveza kupca navedenih prema tački II može imati za posljedicu djelimični ili potpuni prestanak važenja Volkswagen garancije;

-    za slučaj usmene prijave/reklamacije za ostvarivanje prava na garanciju, kupcu se mora uručiti pismena potvrda o prijemu prijave/reklamacije;

-    prava iz garancije ne umanjuju prava koja kupcu pripadaju temeljem drugih propisa.

V.    Ostale odredbe

-    zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo proizvođača koji za njega preuzima i čuva Volkswagen ovlašteni servisni partner;

-    garancija ne pokriva troškove redovnog održavanja vozila (troškovi usluge i  materijala);

-    sve popravke izvršene na vozilu, odnosno utrošeni rad i ugrađeni dijelovi, tokom otklanjanja neispravnosti/kvara u periodu trajanja fabričke dvogodišnje garancije na vozilo, imaju garanciju do isteka fabričke dvogodišnje garancije na vozilo;

-    importer garantuje da će za prodato vozilo najmanje deset godina, računajući od datuma prestanka proizvodnje vozila osigurati servisiranje, kao i mogućnost nabavke originalnih rezervnih dijelova;

-    odjava ili privremeno mirovanje vozila, kao i promjena korisnika ili vlasnika vozila, nema uticaja na trajanje prava na garanciju istog;

-    kupac nema prava na bilo kakva dodatna potraživanja osim prava utvrđenih garantnim listom.

Ova garancija ne isključuje niti utiče, na prava koja su kupcu garantovana Zakonom o zaštiti potrošača. 

Garantni list prilaže se uz Servisni plan (u servisnoj knjižici) i njegov je sastavni dio.

Napomena: Detaljnije informacije u vezi sa garancijom možete dobiti od vašeg ovlaštenog Volkswagen trgovca, odnosno servisnog partnera! 

Inspekcija

Proizvođač preporučuje redovni servis nakon tisuću prijeđenih kilometara. Svako vozilo se nakon određene prijeđene kilometraže mora u potpunosti provjeriti.

Opseg servisa se pri tome razlikuje ovisno o starosti vozila i prijeđenoj kilometraži. U slučaju redovnog servisa se radi o provjeri cijelog vozila: počinje s elektronikom, preko karoserije, raznih potrošnih dijelova i razina tekućina - do 50 ispitnih točaka ovisno o kilometraži.

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija verzija može da obezbjedi odgovarajuće iskustvo pretraživanja na internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim